Energiatehokkuussopimukset

Olet täällä

Energiatehokkuussopimukset ohjaavana ja taloudellisena tukena energiatehokkuuden kehittämisessä

Kansallisen ilmasto- ja energiastrategian mukaisesti energiatehokkuussopimusjärjestelmällä on tarkoitus vastata kansainvälisiin sitoumuksiimme ilmastonmuutoksen vastaisessa työssä. Energiatehokkuuden kehittäminen on oikeanlaisina investointeina ja toimenpiteinä taloudellisesti kannattavaa, mutta se on myös edellytyksenä kunnille ja pk-yrityksille saatavaan energiakatselmuspalveluun. Kunnat ja pk-yritykset voivat saada myös korotettua tukea energiantehokkuuteen, uusiutuvan energian ja ilmastoystävällisemmän energian investointeihin TEMiltä. 

Työ- ja elinkeinoministeriö voi hankekohtaisen harkinnan perusteella myöntää yrityksille, kunnille ja muille yhteisöille energiatukea sellaisiin ilmasto- ja ympäristömyönteisiin investointi- ja selvityshankkeisiin, jotka edistävät

1. uusiutuvan energian tuotantoa tai käyttöä

2. energiansäästöä tai energiantuotannon tai käytön tehostamista

3. vähentävät energian tuotannon tai käytön ympäristöhaittoja.

Tukea ei myönnetä valtion virastoille, laitoksille, liikelaitoksille, maatiloille tai asuinrakennuksille.

 

Energiakatselmukset ovat kokonaisvaltaisia energiankäytön ja energiansäästömahdollisuuksien kartoituksia. Energiakatselmukset toteutetaan ja raportoidaan erillisten ohjeiden mukaisesti. Myös mahdollisuuksia uusiutuvan energian käyttöönottoon tarkastellaan energiakatselmuksissa.

Energiatehokkuussopimukset ovat toimialakohtaisia. Lue lisää energiatehokkuussopimuksista päättyvän sopimuskauden osalta tästä.

Tutustu uuteen sopimuskauteen 2017-2025 tästä.

Työ- ja elinkeinoministeriö vahvistaa energiakatselmustoiminnan yleisohjeet vuosittain. Yleisohjeet koskevat rakennusten ja tuotantolaitosten energiakatselmuksia ja -analyysejä. Yleisohjeen lisäksi uusiutuvan energian kuntakatselmuksille on erillisohje. Sopimusaloista lisää mm. TEMin sivuilla.

 

Motiva Oy vastaa työ- ja elinkeinoministeriön energiakatselmustoiminnan hallinnoinnista. Motiva Oy:n tehtäviin kuuluvat mm. katselmustoiminnan edistäminen ja seuranta sekä katselmustyön laadunvarmistus ja energiakatselmoijien koulutus. ELY-keskuksissa käsitellään alueellisesti energiakatselmusten tukihakemukset.