Bioenergia

Olet täällä

Biokaasulaitos ja traktori.

Hanke kokoaa julkaisuja ja tietolähteitä biokaasusta ja energiasta eri alueilta. Mikäli huomaat jonkin tärkeän tai uuden julkaisun puuttuvan, kerrothan siitä meille! Pidätämme oikeuden päivityksiin. 

 

Biokaasu

 

Agroekologisten symbioosien mahdollisuudet Pohjois-Karjalassa. (julk. toukokuu 2020) Karelia-ammattikorkeakoulu. UUSI

Raakakaasusta käyttöön. Tapaustutkimus maatilan vaihtoehtoisista biokaasun jalostusmahdollisuuksista. Opinnäytetyö. OAMK 2020

Biokaasuohjelmaa valmistelevan työryhmän loppuraportti (julk 28.1.2020) UUSI

Lantabiokaasutuen toteuttamisvaihtoehdot. Luke (luke 40/2019

Nurmi biokaasun raaka-aineena: RED II direktiivin mukainen kasvihuonekaasupäästöjen laskenta. Luke UUSI

Maatilojen biokaasulaitokset - mahdollisuudet, kannattavuus ja ympäristövaikutukset. Luke 11/2016

Maatalouden biomassat biokaasulaitoksessa. Opas maatalouden biomassoista syötteenä ja lannoitteena. ProAgria Etelä-Savo

Lannoitteita ja energiaa biomassoista. Keskitetyn biojalostamon toimintamalli, raaka-aineet ja mädätysjäännöksen käyttökohteet-raportti. ProAgria Etelä-Savo

Maatilojen biokaasulaitosten kannattavuus ja kasvihuonekaasujen päästövähennys. Luke 36/2015

Biokaasuteknologia - raaka-aineet, prosessointi ja lopputuotteiden hyödyntäminen. Julkaissut Biokaasuyhdistys. Toimittanut Maritta Kymäläinen ja Outi Pakarinen.

Biokaasusta kasvua - biokasuliiketoiminnan ekosysteemien mahdollisuudet. Sitra

Suomen biokaasuyhdistys

Suomen biokaasulaitosrekisteri, vuodelta 2014. UEF

Biokaasuselvitys 2012. Biokaasutekniikan soveltuvuus Kemiönsaaren energiahuoltoon. Kemiönsaari

Guide to biogas - From production to use. Biogasportal.info

Peltoenergiaan pohjautuvan biokaasulaitoskonseptin teknis-taloudellinen malli. Osaraportti ENKAT -hankkeessa. Watreck. 2013. 

Kannattavuuden elementit biokaasun tuotannossa. Uusiutuva energia - ylempi ammattikorkeakoulututkinto, Karelia. Opinnäytetyö - Johanna Nieminen. 2015.

Maatalouden biokaasulaitoksen perustaminen ja turvallisuustarkastelu (2006). Julkaisu MaLLaa -hankkeen loppuraportti, Savonia. 

Esiselvitys biokaasulaitoksen perustamisesta nurmeslaiselle Säämäsen tilalle PIKES Poveria biomassasta 

 

 

Uusiutuvan energian selvityksiä

Maatilan biokaasulaitoksen perustamisen toteutuspolut - omatoimisen ja valmiin ratkaisun vertailu. PIKES Poveria biomassasta

Hajautetun uusiutuvan energiantuotannon potentiaali, kannattavuus ja tulevaisuuden näkymät Suomessa. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 05/2017

Bio- ja kiertotalouden pilotointiympäristöt. VTT:n tekemä selvitys. TEM

Tietoa uusiutuvasta energiasta Motivan sivuilla. Motiva

Uusiutuvan energia hyödyntäminen Etelä-Savossa – Ennakkoarviointi liittyen Etelä-Savon maaseudun kehittämissuunnitelmaan 2014–2020. Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy. 2015. 

Energiantuotannon tehostaminen fossiilisiin ja uusiutuviin polttoaineisiin perustuvassa energiantuotannossa. VTT tiedotteita 2155. VTT. 2002.

VTT:n Repovermap - Uusiutuva energia ja energiatehokkuus lähiympäristössäsi. VTT.

 

Esiselvitys Etelä-Savon hevostalouden materiaalivirtojen hyödyntämisestä uusiutuvana energiana. HevosWoima-hankkeen julkaisu. 2017.

 

Hevosenlannanpolton lainsäädännön muutoksen vaikutusarviointi raportti/HELMET-hanke. UUSI, kts. myös ajankohtaistiedote

 

 

Energiainvestointi (suunnittelumatriisi)

Energiainvestointi maatilalla tai yrityksissä on usein monivaiheinen prosessi. Energiaratkaisut maaseudulla -hankkeeessa (ProAgria Etelä-Savo) hahmoteltiin matriisi, joka auttaa tunnistamaan energia-investointiin liittyviä seikkoja, kuten

  • tarvittava luvitus
  • keskeinen syötejakeet
  • tekniset vaihtoedot
  • rahoitusmahdollisuudet
  • toteutuksen vaiheet jne.
  • jne.

Mikäli löydät matriisista korjattavaa tms., ota yhteyttä tiedostossa mainittuun kontaktiin. 

 
 

 

Puu- ja peltobiomassaperäinen energia

Puukattilalämmitäjän huoltokirja. Omakotiliitto Uusi!

Mistä on uusiutuvan energian ivestoinnit tehty -julkaisu avaa kustannusrakennetta ja toimii muistilistana. Uusi!

Tarjouspyyntölomake pellettikattilahankintaan. Motiva

Selvitysraportti: Pellettitakkojen käyttö lämmityksessä Suomessa. Bioenergia.fi

Uusimmat teknolgiat pienkiinteistöjen energian tuotannossa. PIKES Poveria biomassasta

Sähkön ja lämmön yhteistuotannon teknologioiden vaihtoehdot pienen kokoluokan puuteollisuudessa. Opinnäytetyö/Karelia. PIKES Poveria biomassasta

Tietoa puuenergiasta, biokaasusta, biodieselistä ja turve-energiasta. Bioenergia.fi

Hevosenlannanpolton lainsäädännön muutoksen vaikutusarviointi. Envitecpolis/Helmet-hanke

Hevosenlannan poltto-ohje ja tiedote, jossa myös Sami Rinteen esitys.

Motivan bioenergia-sivut. Motiva

Ruokoenergiaa - järviruoon energiakäyttömahdollisuudet Suomessa Turun AMK:n raportteja, nro 66. Turun AMK

Bioenergian tuotannon haasteet ja tutkimustarpeet. Metla. 2007.

Suomessa käytettävien polttoaineiden ominaisuuksia. VTT tiedotteita 2045. VTT

Ekopelletti- hankkeen materiaaleja pellettimateriaaleista ja polttamisesta. Oulun AMK

Pelletin tuotanto ja kotitalousmarkkinat Suomessa. Metlan työraportteja 183. Metla. 2010. 

Environmental impacts of torrefied wood pellet production. Miktech. 2012.  

 

Kaavio: Mia Kujala/Biosampo koulutus- ja tutkimuskeskuksen hitaan pyrolyysireaktorin koeajo

 

Biomassojen paikkatieto